İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU:

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla OP. DR. TOLGA ECEMİŞ KLİNİĞİ (Bundan sonra “Klinik” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ İLE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

Klinik tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ


Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik

İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

İletişim

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak elden teslim ve ilgili formun doldurulması aracılığıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Klinik tarafından kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.

 

4. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, sıfatıyla OP. DR. TOLGA ECEMİŞ KLİNİĞİ’ne “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Çukurambar Mah. 1480 Sk. Besa Kule A Blok Kat:11 No:A/41 Çankaya ANKARA | TÜRKİYE’’ adresine yazılı olarak ve “info@tolgaecemis.com adresine elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.